ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม ม.1


รหัสชุมนุม ชื่อกิจกรรม ครูที่ปรึกษาชุมนุม ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน
101 Crossword Game ครูสุนิษา บุดดีคำ  Download
102 เซียนโอเกะ ครูจุไรรัตน์ ศิริภูล  Download
103 มวยไทยอนุรักษ์ ครูปุณยวีร์ กร่ำกระโทก, ครูธีรเดช ประสิทธินาวา, ครูอภิสิทธิ์ อภิญ  Download
104 IT DIY ครูโสมวรรณ พันธุ์สกุล  Download
105 Board Game ครูปวริศ เรืองศรี  Download
106 Youth Counselor (YC M.1) ครูอนัญญา ใจเฉื่อย  Download
107 ห้องสมุดสุด Cool ครูสราลี ปะวันเนา  Download
108 Chill Chill Music ครูทองบิน จรุงวงศ์เสถียร  Download
109 Cover Dance M.1 ครูณัฐพร แสนทวีสุข, ครูมะลิวัลย์ เนินกลาง  Download
110 นักเดินทางชาวแต๊แว้ด ครูชญานิน ครึกกระโทก  Download
111 สนุกคิดกับนักวิทย์น้อย ครูพรทิพย์ สุพรรณโมก  Download
112 Drawing Painting ครูรพีภพ ใบเจริญ  Download
113 ท่องโลกหนังสือ ครูจิตรินทร์ ด้วงเงิน, ครูวีรภัทร ศรเพ็ชร์  Download
114 The Voice ครูจินดาวรรณ พันธ์ศรีเลา  Download
115 นักสำรวจตัวน้อย ครูชลาลัย แก้วศรีไตร  Download
116 Science in art ครูฐิติพร ท้าวสาลี  Download
117 ท่องโลกนิยาย ครูชนกนาถ ลาดจำปา  Download
118 Drama ครูจันทร์จิรา พรมมา  Download
119 RoV e-learning ครูวัณณุวรรธน์ ทรงอักษร  Download
120 Have More Time ครูวชิรวิชญ์ โภคเกียรติพัฒนา  Download
121 Sports Club Fit & Firm ครูพินิจ ลีอุดม  Download
122 ตั้งวงเล่น ครูนราศักดิ์ นราศรี  Download
191 SMART COM ม.1 ครูอรวรรณ ทรงบัณฑิตย์  Download