ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม ม.2


รหัสชุมนุม ชื่อกิจกรรม ครูที่ปรึกษาชุมนุม ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน
201 VLB RYW( Volley ball ) ครูวรเทพ มัธยมนันทน์  Download
202 ชุมนุม แมวมอง ครูวิชา เวียงจันทร์  Download
203 The magic of the sing of dance ครูวรรณา บุญเงิน  Download
204 บอร์ดเกม สำหรับคนดี ครูสุปราณี ศรีวิชา  Download
205 i want to be a dancer ครูณัฏฐณิชา ธุวดาราฤทธิ์  Download
206 Artist community ครูเจษฎา  ชาติแพงตา, ครูอภิสรา แก้วประถม  Download
207 KPOP Cover Dance ครูบรรดาศักดิ์ กำประโคน  Download
208 คหกรรม ครูชฎานิศ ช่วยบำรุง  Download
209 Relaxing time ครูณัฐธิดา จิตต์ศรี  Download
210 ฝึกถ่ายรูปไปถ่ายเธอ ครูสุภาภรณ์ มงคลเจริญสุข  Download
211 บอร์ดเกม ภารกิจของจักรวาล ครูฬสพ์พร อัครเศรษฐโสธร  Download
212 skill bass ครูบรรจบ วงค์สุพรรณ์  Download
213 แคคตัสมัดใจคุณ ครูณัฐมาศ ริมสมุทร  Download
214 Make-a-comic! ครูศิริวรรณ เหมะศิวะ  Download
215 Let’s see Let’s listen ครูกรรณภัทร เรียงเทียมขวา  Download
251 วาดภาพ ครูณัฐจรี วังสิริสุนทร  Download
252 มวยไทยอนุรักษ์ ครูมรุพงศ์ ภิรมย์ตระกูล  Download
253 การทายโจ๊กปริศนา ครูอัจฉรา ถวิลหล่อ  Download
254 อาสาพัฒนาสังคมฯ ครูชัชพล แสงงามปลั่ง  Download
255 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) วิถีใหม่ ครูธัญญา เนื่องวงษา  Download
256 Sleep ASMR ครูมณีรัตน์ สุวรรณวารี  Download
257 The voice 2 ครูสุดารักษ์ พิมลนอก  Download
258 จัดดอกไม้ ครูเบญจพร นวลแก้ว  Download
259 วันรุ่นสร้างอาชีพ  ครูแสงฤทัย เดชบำรุง  Download
291 STEM ครูอดิศร์ เกิดมณี , ครูสุชีรา ศุภพิมลวรรณ  Download
292 smart com ครูอรวรรณ ทรงบัณฑิตย์  Download