ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม ม.3


รหัสชุมนุม ชื่อกิจกรรม ครูที่ปรึกษาชุมนุม ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน
301 ฟุตบอล ครูสราวุธ พรหมมาศ  Download
302 แม่หมอสะเด๊าะเคราะห์ ครูศุภณัฐ เดือนแจ่ม  Download
303 ศึกษาอาหารและลงมือทํา ครูพัณณ์ชิตา สุขคุ้ม  Download
304 Chess เฉยๆ ครูปัณณวัทน์ กณิกนันต์พงศ์  Download
305 Cook กับ กุ๊ก(กู๋) ครูภาคภูมิ เปี่ยมพงศ์สานต์  Download
306 cooking papa ครูเพ็ญพักตร์ บัวหอม  Download
307 บาริสต้าตัวป่วน ครูปนัดดา วงวัน  Download
308 Cover dance M.3 ครูศรวิชัย พิเศษรัมย์  Download
309 ท่องเที่ยวรอบโลก ครูจารุวรรณ โนนสุข  Download
310 ชุมนุมคอสเพลย์ ครูธนาภรณ์ โคตรนารา  Download
311 Karaoke ครูฐิตาภา แดงน้อย  Download
312 Nirvana ครูวารุณี แสงดา  Download
313 สัมมาคาราโอเกะ ครูศรายุทธ ทะชัยวงศ์  Download
314 My Playlist ครูวรางคณา คำภิรม  Download
315 Doo Cooking(animation ) ครูกนกวรรณ สุดเหลือ  Download
316 Basketball club ryw ครูพิษณุ นพมณี  Download
317 relax and handmade zone ครูธัญญาลักษณ์ สีเหลือง  Download
318 โครงงานคณิตคิดสร้างสรรค์ ครูนวลทิพย์ นวพันธุ์  Download
319 Ghost watcher ครูสุรธัส เทียบเทียม  Download
320 Netflix and Chill ครูสุวดี ปานเงิน  Download
351 108อาชีพพารวย ครูศิวพร สีหาแสน  Download
352 สนุกคิดด้วยวิทยาศาสตร์ ครูนุชากร คำประดิษฐ์  Download
353 ปลอดอบายมุข ครูมลฤดี ประภาสี  Download
354 เพื่อนที่ปรึกษา YC วิถีใหม่ ครูเอกวิทย์ รัตนบุตานนท์  Download
355 English Program ครูมงคลวัฒน์ ดี โนเบรกา  Download
391 Smart Com M.3 ครูกฤษนนท์ วงศ์บุปผา  Download
392 ซิมโฟนีออร์เคสตร้า ครูกัมพล เกื้อนพกุล  Download