ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม ม.4


รหัสชุมนุม ชื่อกิจกรรม ครูที่ปรึกษาชุมนุม ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน
401 Art Therapy ศิลปะบำบัด ครูเพ็ญรัตน์ เกษมจิตต์  Download
402 แฟชั่น ครูปุณณภา  ศศิภาวรเมธ, ครูชาลิสา แก้วประดับ  Download
403 ใจรัก นักเตะ ครูทัศนีย์ พรหมอารักษ์  Download
404 Board game Board jai ครูพรประภา อัศวเสถียร  Download
405 Cover dance m4 ครูกรรณิการ์ เฮงสกุลวงษ์  Download
406 เปตอง จองแชมป์ ครูประยงรัต หมื่นชนะ  Download
407 Music Audio Movie ครูชนากานต์ จิตอารี  Download
408 เกษตรออนไลน์ ครูขจิตลักษณ์ วงศ์คงดี  Download
409 Magick and Mutelu Gen 2 ครูมณีวรรณ ล้นล้ำ  Download
410 พักจากการเรียน มาเซียนโรบล็อก ครูดารณี แสงอ่อน  Download
411 Isho Cosplay ครูธิดารัตน์ รัตนศักดิ์ดำรง  Download
412 ตีแบตแสนสนุกกุ๊กๆมาดุ๊กกุ๊ก ครูอมรรัตน์ เหลาหอม  Download
413 RoV 5v5 ครูรัฐภูมิ เครือวัง  Download
414 OGS ครูจารุภา อุทัยธรรม  Download
451 AI สร้างสรรค์ ครูเสาวลักษณ์ โรมา  Download
452 มุมกล้อง (ถ่ายภาพแนวสร้างสรรค์) ครูกุลธิดา สุวัชระกุลธร  Download
453 กิจกรรมนันทนาการ(พักสมอง) ครูมัสยา ลืนภูเขียว  Download
454 Healthy food อาหารเพื่อสุขภาพ ครูชุติมา ยาวีระ  Download
455 ภาษาและวัฒนธรรมจีน ครูจันทา จำปีกลาง  Download
456 MATH ART "คิดวาดฝัน" ครูนิสา ยั่งยืน  Download
457 โปรยทานโปรยกัน ครูเนตรภิรมย์ คงอิ่ม  Download
458 First love photo ครูบูรณิมา ชิดเชื้อ  Download
459 FunFlix ครูมยุรี อาจทวีกุล  Download
460 กระดาษพาเพลิน ครูรัตนาภรณ์ เปยะกัง  Download
461 งานอนามัย ครูเนติมา เที่ยงตรง , ครูศักด์พล ผ่องอักษร  Download
462 เพื่อนที่ปรึกษา YC ครูดารารัตน์ สีบัว , ครูทิพมาส วงศ์พุฒ  Download
463 สุขใจกับกีฬา ครูแสงเดือน โอทาน  Download
464 ทาสรักแมวเหมียว ครูอัญรินทร์ สันตติวงศ์ไชย  Download
491 ซอฟท์บอล (สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) ครูศราวุธ ชินสุภางค์ภิเมช  Download
492 A-Math&Sudoku ครูสุภัทรา พานิชนาวา  Download
493 พี่เลี้ยงลูกเสือ (Scout Leader) ว่าที่ ร.ต.ดิศกุล กีรติกิตติกัลยา  Download
494 พี่เลี้ยงลูกเสือ (Scout Leader) ครูวินิจ สุขจั่นผล  Download
495 บอร์ดเกมห้องเรียนพิเศษscipro ครูกัลยวรรธน์ สัตย์อุดม , ครูพรรณภัสสร พิพัฒน์วัชรา  Download
496 นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ครูวารีรัตน์ เหลาจันทร์แดง , ครูอรยา นันตา  Download