ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม ม.5


รหัสชุมนุม ชื่อกิจกรรม ครูที่ปรึกษาชุมนุม ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน
501 Drawing For Fun ครูอดิศา บุบผาชาติ  Download
502 สื่อวิทยุเพื่อสุขภาพ ครูชัชวาลย์ ใหม่สวัสดิ์  Download
503 เช็คชื่อ เกมกระดานแล้วกลับบ้านกันดีกว่า! ครูรชต หวานระรื่น  Download
504 กำไลเชือกเทียนคล้องใจ ครูจุฑามาศ คชอาจ  Download
505 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC วิถีใหม่ ครูวิไลวรรณ์ อนันต๊ะ  Download
506 The combination of Art (Food&Art) ครูธนภัทร พรรณราช  Download
507 มาดูหนังห้องพี่ไหม ครูณฐพร มั่นคง  Download
508 PLS.BG ครูนัฐฏ์ธปภา หมายพาณิชย์  Download
509 Crossword Masterclass by จารย์แม็กซ์ ครูอลิษา งดงาม  Download
510 Watch and learn ครูนฤมล เครื่องพาที  Download
511 Cool girls need some hair clips ครูภารณี บุญกะยะ  Download
512 ร้อยกำไล ครูยุวดี บำรุงชล  Download
513 Badminton​ และ นันทนาการ ครูเอกลักษณ์ นรินทร  Download
514 Sleep is life ครูขวัญใจ สุวรรณ , ครูมลิสา ชูยงค์  Download
515 Pastry Chef ครูวราศิณี รักษากิจ  Download
516 สาระพัดลูกปัด กุ๊กกิ๊ก ครูศิริพร ฉัตรอินทร์  Download
517 ถักเชือกเทียนแบบตัวแม่ ครูนัฏฐภรณ์ แก่นสาร  Download
518 Musa Music ครูสมนาถ ยอดมณี  Download
519 Magic Papercraft ครูเพ็ญจันทร์ ศรีสุภา  Download
520 คนรัก Gundam ครูตระกูล เกียรติกิตติพงษ์  Download
521 This is Floksong ตะแหน่ว ตะแหน่ว ครูกิตติศักดิ์ อินทะจร  Download
522 Handmade by me ครูอมรรัตน์ โคมทอง  Download
551 อนุรักษ์กีฬาพื้นบ้าน ครูชาญธวัช ศรัทธาผล  Download
552 เปิดโลกกว้าง2024 ครูพิชญาภา สมบูรณ์  Download
553 Luv is true seoul ครูฐิติพร พูลเพิ่ม  Download
554 JAPAN (Anou~hai) ครูสุริยะ มาปัญญา  Download
555 A-Level เคมี ครูรุ่งทิพย์ นาวาประดิษฐ  Download
556 งานถัก ครูฤทัย ชูประเสิรฐ  Download
591 สภานักเรียน ครูโชติกา ครอสส์ และครูไพฑูรย์ สิงห์ตา  Download
592 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครูวิมล สาดี และครูอภิวุฒิ อภิไชย์  Download
593 นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ครูสุธาสินี นัทธีประทุม และครูศิริลักษณ์ รักกุศล  Download
594 ศิลป์จีน ม.5ทับ13 ครูอรอนงค์ สกุลกล้า และครูวรรธนะ คัทจันทร์  Download
595 Scout Leader ม.5 ครูพรรษกร ศรีสมเกียรติ  Download
596 A-Math & Sudoku ครูสุภัทรา พานิชนาวา  Download
597 ซอฟท์บอล ครูศราวุธ ชินสุภางค์ภิเมช  Download
598 สารวัตรนักเรียน ครูวีระพล ศรีโนนม่วง  Download