ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม ม.6


รหัสชุมนุม ชื่อกิจกรรม ครูที่ปรึกษาชุมนุม ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน
601 English for Fashion ครูคุณากร ภูวนารถ  Download
602 Dress to impress ครูกิติยา บำรุงวงศ์  Download
603 ดูการ์ตูนเสริมสร้างทักษะ ครูกวินนา คูณเลสา  Download
604 วันวานยังหวานอยู่ ครูนภสร รักษาสัตย์  Download
605 Boardgames ครูณิชากร นพเสริฐ  Download
606 Coloring Therapy ครูวิภาดา ชำนาญ  Download
607 Motivation For Exercise ครูธวัช สร้อยโพธิ์พันธุ์  Download
608 Bba Bas ครูศศิรฎา แก้วแดง  Download
609 Learn languages through video clips ครูศรทิพย์ เกียรติไกรวัลศิริ  Download
610 Chinatown ครูพิชชาอร อารีมิตร  Download
611 ปลัดคราฟแฟ ครูวรรณกรัยซ์ ไกรวัลย์  Download
612 หนังสือเล่มโปรด ครูรณชัย ศรีสงคราม  Download
613 อร่อยแซ่บ by ครัวครูจุ๋ม ครูดวงฤทัย ใจดี  Download
614 วันว่างสร้างตำนาน 2.0 final destination ครูกฤษฎาพร สุวรรณประสิทธิ์  Download
615 กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา YC วิถีใหม่ ครูปรียานุช ทับทิมเมือง  Download
616 The dream is coming true ครูกชพรรณ อ่อนระทวย  Download
617 Card on board game ครูยุพิน แบนไทย  Download
618 โลกของเครื่องหอม ครูศิรินาฏ งามมาก  Download
619 TPAT 10 ความถนัดด้านดนตรี ครูปาลีรัฐ เรืองศรี  Download
620 เยาวชนทีมชาติบาสเกตบอลระยองวิทยาคมสุดโหด ครูพงศ์พัฒน์ พวงมาลี  Download
621 หนอนหนังสือ ครูจีราวดี เกียรติกิตติพงษ์  Download
622 สวัสดีค่ะ คุณอยู่กับซีวิว และนี่คือใกล้บ้านค่ะ ครูวิทวัส วังเป็ง  Download
623 เล่นกับเพื่อน ครูจิราพร ทวนไกรพล  Download
624 gubkaow ครูอำภาพันธ์ ประสีระเก  Download
625 ศาสตร์มืดแห่งเสียงดนตรี ครูศุภวิชญ์ บุญรักษา  Download
626 Do Movie Ja Crazy !!! ครูวิชุดา จันทร์พราหมณ์  Download
627 ลองดี x ระยองวิทย์ ครูเทวา ชื่นชู  Download
628 แปล ครับ Mia !!! ครูอัจฉรา ชาญสำโรง  Download
629 Study with me ครูรัชดาวัลย์ หิรัณยากาศ  Download
651 ถ่ายภาพ ครูสุรพงษ์ คชรินทร์  Download
652 นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครูนันฐ์ทวิชม์ ศรีบุญเรือง  Download
691 นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ครูวารีรัตน์ เหลาจันทร์แดง  Download
692 พี่เลี้ยงลูกเสือ (Scout leader) ครูปัทม์ สินพานิช โรจนพงษ์  Download
693 บอร์ดเกม (ม.6ทับ1) ครูชาตรี เฮงสกุลวงษ์  Download
694 A-Math & Sudoku ครูสุภัทรา พานิชนาวา  Download
695 พัฒนาทักษะด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และนาฏศิลป์ ครูนุชสรา พิณพาทย์  Download
696 สารวัตรนักเรียน ครูเอกวิน ดินโคกสูง  Download
697 ซอฟท์บอล ครูศราวุธ ชินสุภางค์ภิเมช  Download
698 สภานักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพร ชัยกูล  Download