รายละเอียดกิจกรรมชุมนุม ม.2


ลำดับ ชื่อชุมนุม รายละเอียด ครูผู้สอน สถานที่ จำนวนที่เปิดรับ จำนวนที่ลงทะเบียน
1 VLB RYW( Volley ball ) ทำให้คนที่ไม่กล้าเล่นวอลเลย์บอลได้กล้าเล่น ครูวรเทพ มัธยมนันทน์ โรงยิม 16 19
2 ชุมนุม แมวมอง กลุ่มของพวกหนูมีความสนใจในด้าน นิเทศศาสตร์ จึงอยากเปิดชุมนุมให้คนที่มีความสนใจเดียวกันเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดและะความสามารถเพื่อค้นหาตัวเอง ครูวิชา เวียงจันทร์ 521 16 14
3 The magic of the sing of dance การแสดงเต้นและร้องเพลง ทำให้นักเรียนกล้าแสดงออกมากขึ้น สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ ครูวรรณา บุญเงิน 7407 16 16
4 บอร์ดเกม สำหรับคนดี เป็นชุมนุมของนักเรียนโดยใช้หลักการว่าการเรียนรู้เกิดได้จากหลายแหล่ง ครูสุปราณี ศรีวิชา 336 16 15
5 i want to be a dancer การเต้นเป็นการแสดงออกทางศิลปะผ่านการเคลื่อนไหวรูปแบบหนึ่ง นอกจากจะมีจุดประสงค์เพื่อความบันเทิงแล้ว การเต้นยังส่งผลดีต่อสุขภาพด้วย เพราะการเต้นต้องใช้ร่างกายเพื่อเคลื่อนไหว ในขณะเดียวกันก็ต้องใช้สมาธิและการจดจำ ประโยชน์ของการเต้นจึงไม่จำกัดอยู่แค่ทางร่างกายเท่านั้น แต่ยังดีต่อจิตใจและสมองด้วย ครูณัฏฐณิชา ธุวดาราฤทธิ์ 411 16 15
6 Artist community ให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงาน และได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และนักเรียนสามารถนำไปต่อยอดและสร้างรายได้ได้ ครูเจษฎา  ชาติแพงตา, ครูอภิสรา แก้วประถม ห้องเรียน 523 33 33
7 KPOP Cover Dance เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการออกกำลังกายที่ทำให้ทุกคนร่างกายเเข็งเเรง และได้สร้างความบันเทิง ความสนุกสนาน ครูบรรดาศักดิ์ กำประโคน 424 16 19
8 คหกรรม เรียนรู้ เกี่ยวกับทักษะในชีวิตประจำวันด้านคหกรรม เช่น งานบ้านงานเรือน การทำความสะอาดบ้าน ซักผ้า เย็บผ้า และอื่นๆ ครูชฎานิศ ช่วยบำรุง ห้อง 101 16 16
9 Relaxing time ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ ครูณัฐธิดา จิตต์ศรี 535 16 19
10 ฝึกถ่ายรูปไปถ่ายเธอ ด้วยนักเรียนจำนวนมากมีความสนใจในด้านการถ่ายภาพ แต่ทางโรงเรียนไม่มีกิจกรรมรองรับเพื่อนักเรียนได้รวมกลุ่มและศึกษา ทำให้ขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและแสดงออกถึงความสนใจของตน ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจหรือมีความสามารถด้านการถ่ายภาพมารวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันและแสดงความสามารถ เพื่อเป็นการบันทึกภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนอันสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป จึงจัดตั้งชมรมถ่ายภาพขึ้น ครูสุภาภรณ์ มงคลเจริญสุข 7203 16 17
11 บอร์ดเกม ภารกิจของจักรวาล จุดประสงค์เพื่อลดการใช้โทรศัพท์ และสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ครูฬสพ์พร อัครเศรษฐโสธร 547 16 26
12 skill bass เสริมสร้างทักษะทางด้านกีฬาบาสเก็ตบอลแก่ผู้ที่เข้าชุมนุม,ให้ผู้ที่มีความสนใจได้ฝึกฝน ครูบรรจบ วงค์สุพรรณ์ โรงยิม(สนามบาส) 16 20
13 แคคตัสมัดใจคุณ การนำเสนอความรู้เกี่ยวกับพืชกระบองเพชร ครูณัฐมาศ ริมสมุทร หน้าห้องหมวดพละ 16 14
14 Make-a-comic! สามารถแสดงถึงความคิดในมุมมองของโลกที่ต่างๆกันไปเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากจินตนาการในหัวด้วยการวาดออกมาเป็นฉากๆ ครูศิริวรรณ เหมะศิวะ ห้อง7401 16 16
15 Let’s see Let’s listen หลักการและเหตุผล คือ ส่วนมากผู้คนไม่ค่อยรู้จักเพลงสากล จะรู้จักเฉพาะเพลงสากลที่ได้รับความนิยมมากๆจึงอยากให้ผู้คนลองมาฟังเพลงสากลที่ไม่ได้รับความนิยมดูบ้าง และได้ความรู้ทางด้านภาษาไปในตัวด้วย ครูกรรณภัทร เรียงเทียมขวา อาคาร 10 ห้อง 1002 16 15
16 วาดภาพ ฝึกทักษะด้านการวาดภาพ ครูณัฐจรี วังสิริสุนทร 7303 17 18
17 มวยไทยอนุรักษ์ เพื่อสืบสานความเป็นไทยและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทย ครูมรุพงศ์ ภิรมย์ตระกูล 801 17 11
18 การทายโจ๊กปริศนา ฝึกทักษะการใช้ภาษาและอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้าน ครูอัจฉรา ถวิลหล่อ 421 17 9
19 อาสาพัฒนาสังคมฯ รายละเอียดชุมนุม 1.สำรวจพื้นที่ภายในโรงเรียนและห้องเรียนภายในโรงเรียน ถึงปัญหาและอุปสรรคในการใช้ประโยชน์ 2.นำเสนอแนวความคิดในการพัฒนาพื้นที่ภายในโรงเรียนและห้องเรียนภายในโรงเรียนในการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการใช้ประโยชน์ 3.ลงมือปฏิบัติตามแนวความคิดที่กำหนด เพื่อแก้ปัญหาและอุปสรรคการใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในโรงเรียนและห้องเรียนภายในโรงเรียน ครูชัชพล แสงงามปลั่ง 7302 17 14
20 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) วิถีใหม่ วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC-Youth Counselor) ให้มีความรู้ความสามารถในการให้คำปรึกษาเบื้องต้น และพัฒนาส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะในการปฏิบัติงานช่วยเหลือสังคมด้วยจิตอาสาซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองในทุกด้านได้อย่างเต็มศักยภาพนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษามีบทบาทในการช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนซึ่งมีอายุรุ่นราว ครูธัญญา เนื่องวงษา 213 17 13
21 Sleep ASMR - ครูมณีรัตน์ สุวรรณวารี 335 17 20
22 The voice 2 - ครูสุดารักษ์ พิมลนอก 524 17 6
23 จัดดอกไม้ เพื่อพัฒนาทักษะการจัดดอกไม้ในรูปแบบต่างๆ และสามารถนำไปต่อยอดในการหารายได้เสริมระหว่างเรียนได้ ครูเบญจพร นวลแก้ว 7207 17 20
24 วันรุ่นสร้างอาชีพ  - ครูแสงฤทัย เดชบำรุง โรงอาหาร 17 16
25 STEM ชุมนุมพิเศษ ครูอดิศร์ เกิดมณี , ครูสุชีรา ศุภพิมลวรรณ - 60 60
26 smart com ชุมนุมพิเศษ ครูอรวรรณ ทรงบัณฑิตย์ - 36 36