รายละเอียดแต่ละวิชา


กลุ่มวันอังคาร

ลำดับ รหัสวิชา 1 ชื่อวิชา 1 รหัสวิชา 2 ชื่อวิชา 2 ครูผู้สอน กลุ่มเรียน สถานที่เรียน จำนวนที่เปิดรับ จำนวนที่ลงทะเบียน หมายเหตุ
1 ท20201 การอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง 1 ท20202 การอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง 2 ครูมะลิวัลย์ เนินกลาง (อังคาร) : 1 421 19 19
2 ค22201 คณิตศาสตร์ ค22202 คณิตศาสตร์ ครูนวลทิพย์ นวพันธุ์ (อังคาร) : 1 535 19 19
3 ค22201 คณิตศาสตร์ ค22202 คณิตศาสตร์ ครูปาลีรัฐ เรืองศรี (อังคาร) : 2 534 19 19
4 ว20201 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 ว20202 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 ครูวชิรวิชญ์ โภคเกียรติพัฒนา (อังคาร) : 1 335 19 19
5 ว20205 วิทยาศาสตร์อากาศยาน 1 ว20206 วิทยาศาสตร์อากาศยาน 2 ครูชัชวาลย์ ใหม่สวัสดิ์ (อังคาร) : 1 326 19 20
6 ว22241 กราฟิกและมัลติมีเดีย 1 ว22242 กราฟิกและมัลติมีเดีย 2 ครูวิชุดา จันทร์​พราหมณ์​ (อังคาร) : 1 221 19 19
7 ว22243 การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา 1 ว22244 การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา 2 ครูกฤษนนท์ วงศ์บุปผา (อังคาร) : 1 235 19 19
8 ส22241 เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ส22281 ภูมิศาสตร์น่ารู้ นายชัชพล แสงงามปลั่ง (อังคาร) : 1 7302 19 19
9 พ22201 แชร์บอล 1 พ22202 แชร์บอล 2 ครูกชพรรณ อ่อนระทวย (อังคาร) : 1 802 19 22
10 ศ22201 จิตรกรรม 1 ศ22202 จิตรกรรม 2 ครูกิตติศักดิ์ อินทะจร (อังคาร) : 1 532 19 19
11 ศ22203 ดนตรีไทยปฏิบัติ 1 ศ22204 ดนตรีไทยปฏิบัติ 2 ครูวิชา เวียงจันทร์ (อังคาร) : 1 527 19 13
12 ศ22207 นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 1 ศ22208 นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 2 ครูสุดารักษ์ พิมลนอก (อังคาร) : 1 524 19 11
13 ศ22211 นาฏศิลป์ร่วมสมัย 1 ศ22212 นาฏศิลป์ร่วมสมัย 2 ครูศรวิชัย พิเศษรัมย์ (อังคาร) : 1 521 19 3
14 ง22263 การแปรรูปอาหาร 1 ง22264 การแปรรูปอาหาร 2 ครูชฎานิศ ช่วยบำรุง (อังคาร) : 1 101 19 18
15 ง22267 สร้างอาหารสานอาชีพ 1 ง22268 สร้างอาหารสานอาชีพ 2 ครูอัญรินทร์ สันตติวงศ์ไชย (อังคาร) : 1 604 19 19
16 อ22203 ภาษาอังกฤษ อ่าน – เขียน อ22204 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน ครูบรรจบ วงค์สุพรรณ์ และ Mr. Ian Kirby Binobo (อังคาร) : 1 911 19 19
17 จ20203 ภาษาจีน 3 จ20204 ภาษาจีน 4 ครูเนตรภิรมย์ คงอิ่ม (อังคาร) : 1 932,933 19 13 ต้องผ่านการเรียนภาษาจีน 2 มาก่อน
18 ต20201 ภาษาเกาหลี 1 ต20202 ภาษาเกาหลี 2 ครูเกาหลีใหม่ (อังคาร) : 1 935 19 15
19 ญ20201 ภาษาญี่ปุ่น 1 ญ20202 ภาษาญี่ปุ่น 2 ครูธิดารัตน์ รัตนศักดิ์ดำรง (อังคาร) : 1 936 19 20

กลุ่มวันพุธ

ลำดับ รหัสวิชา 1 ชื่อวิชา 1 รหัสวิชา 2 ชื่อวิชา 2 ครูผู้สอน กลุ่มเรียน สถานที่เรียน จำนวนที่เปิดรับ จำนวนที่ลงทะเบียน หมายเหตุ
1 ท20203 เพลงและการละเล่นพื้นบ้าน ท20204 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ครูอัจฉรา ถวิลหล่อ (พุธ) : 1 411 17 5
2 ค22201 คณิตศาสตร์ ค22202 คณิตศาสตร์ ครูนวลทิพย์ นวพันธุ์ (พุธ) : 1 535 17 17
3 ค22201 คณิตศาสตร์ ค22202 คณิตศาสตร์ ครูณัฐธิดา จิตต์ศรี (พุธ) : 2 533 17 9
4 ค22201 คณิตศาสตร์ ค22202 คณิตศาสตร์ ครูวิภาดา ชำนาญ (พุธ) : 3 534 17 14
5 ว20201 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 ว20202 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 ครูนุชากร คำประดิษฐ์ (พุธ) : 1 334 17 15
6 ว20203 เทคโนโลยีอาหาร 1 ว20204 เทคโนโลยีอาหาร 2 ครูพรรณภัสสร พิพัฒน์วัชรา (พุธ) : 1 335 17 17
7 ว22241 กราฟิกและมัลติมีเดีย 1 ว22242 กราฟิกและมัลติมีเดีย 2 ครูวิชุดา จันทร์​พราหมณ์​ (พุธ) : 1 221 17 17
8 ว22243 การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา 1 ว22244 การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา 2 ครูกฤษนนท์ วงศ์บุปผา (พุธ) : 1 235 17 17
9 ส22241 เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ส22281 ภูมิศาสตร์น่ารู้ นายชัชพล แสงงามปลั่ง (พุธ) : 1 7302 17 16
10 พ22205 ซอฟท์บอล 1 พ22206 ซอฟท์บอล 2 ครูศราวุธ ชินสุภางค์ภิเมช (พุธ) : 1 807 17 18
11 ศ22201 จิตรกรรม 1 ศ22202 จิตรกรรม 2 ครูเจษฎา ชาติแพงตา (พุธ) : 1 532 17 17
12 ศ22205 ดนตรีสากลปฏิบัติ 1 ศ22206 ดนตรีสากลปฏิบัติ 2 ครูนราศักดิ์ นราศรี (พุธ) : 1 519 17 22
13 ศ22209 เครื่องเป่าสากลปฏิบัติ 1 ศ22210 เครื่องเป่าสากลปฏิบัติ 2 ครูกัมพล เกื้อนพกุล (พุธ) : 1 522 17 4
14 ศ22213 การแต่งกายเพื่อการแสดง 1 ศ22214 การแต่งกายเพื่อการแสดง 2 ครูจินดาวรรณ พันธุ์ศรีเลา (พุธ) : 1 526 17 18
15 ง22263 การแปรรูปอาหาร 1 ง22264 การแปรรูปอาหาร 2 ครูชฎานิศ ช่วยบำรุง (พุธ) : 1 101 17 17
16 ง22271 เกษตรกรรม 1 ง22272 เกษตรกรรม 2 ครูพิชญาภา สมบูรณ์ (พุธ) : 1 608 17 15
17 อ22203 ภาษาอังกฤษ อ่าน – เขียน อ22204 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน ครูบรรจบ วงค์สุพรรณ์ และ Mr. Ian Kirby Binobo (พุธ) : 1 911 17 15
18 จ20203 ภาษาจีน 3 จ20204 ภาษาจีน 4 ครูเนตรภิรมย์ คงอิ่ม (พุธ) : 1 932,933 17 15 ต้องผ่านการเรียนภาษาจีน 2 มาก่อน
19 ต20201 ภาษาเกาหลี 1 ต20202 ภาษาเกาหลี 2 ครูเกาหลีใหม่ (พุธ) : 1 935 17 17