วันจันทร์

รหัสวิชา รายวิชา ครูผู้สอน รายชื่อนักเรียน
ค23201 คณิตศาสตร์ ครูเพ็ญจันทร์ ศรีสุภา  Download
ค23201 คณิตศาสตร์ ครูรัฐภูมิ เครือวัง  Download
ค23201 คณิตศาสตร์ ครูพรประภา อัศวเสถียร  Download
ค23201 คณิตศาสตร์ ครูปัทม์ สินพานิช โรจนพงษ์  Download


วันอังคาร

รหัสวิชา รายวิชา ครูผู้สอน รายชื่อนักเรียน
ว23201 อิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวัน ครูกุลธิดา สุวัชระกุลธร  Download
ว23203 โครงงานวิทยาศาสตร์ ครูชุติมา ยาวีระ  Download
ว23205 โลกสีน้ำเงิน ครูณิชากร นพเสริฐ  Download
ว23205 โลกสีน้ำเงิน ครูชนกนาถ ลาดจำปา  Download