รายละเอียดแต่ละวิชา


กลุ่มวันจันทร์

ลำดับ รหัสวิชา 1 ชื่อวิชา 1 รหัสวิชา 2 ชื่อวิชา 2 ครูผู้สอน กลุ่มเรียน สถานที่เรียน จำนวนที่เปิดรับ จำนวนที่ลงทะเบียน หมายเหตุ
1 ค23201 คณิตศาสตร์ ค23202 คณิตศาสตร์ ครูเพ็ญจันทร์ ศรีสุภา (จันทร์) : 1 533 32 32
2 ค23201 คณิตศาสตร์ ค23202 คณิตศาสตร์ ครูรัฐภูมิ เครือวัง (จันทร์) : 1 535 32 32
3 ค23201 คณิตศาสตร์ ค23202 คณิตศาสตร์ ครูพรประภา อัศวเสถียร (จันทร์) : 1 534 32 32
4 ค23201 คณิตศาสตร์ ค23202 คณิตศาสตร์ ครูปัทม์ สินพานิช โรจนพงษ์ (จันทร์) : 1 547 32 30

กลุ่มวันอังคาร

ลำดับ รหัสวิชา 1 ชื่อวิชา 1 รหัสวิชา 2 ชื่อวิชา 2 ครูผู้สอน กลุ่มเรียน สถานที่เรียน จำนวนที่เปิดรับ จำนวนที่ลงทะเบียน หมายเหตุ
1 ว23201 อิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวัน ว23202 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ครูกุลธิดา สุวัชระกุลธร (อังคาร) : 1 313 32 35
2 ว23203 โครงงานวิทยาศาสตร์ ว23204 โครงงานวิทยาศาสตร์ ครูชุติมา ยาวีระ (อังคาร) : 1 438 32 21
3 ว23205 โลกสีน้ำเงิน ว23206 มนุษย์กับกฏจักรวาล ครูณิชากร นพเสริฐ (อังคาร) : 1 436 32 38
4 ว23205 โลกสีน้ำเงิน ว23206 มนุษย์กับกฏจักรวาล ครูชนกนาถ ลาดจำปา (อังคาร) : 1 435 32 32