วันพฤหัส

รหัสวิชา รายวิชา ครูผู้สอน รายชื่อนักเรียน
ท20205 การพูด 1 ครูกนกวรรณ สุดเหลือ  Download
ค23201 คณิตศาสตร์ ครูเพ็ญจันทร์ ศรีสุภา  Download
ค23201 คณิตศาสตร์ ครูรัฐภูมิ เครือวัง  Download
ว23241 การสร้างงาน 3 มิติ 1 ครูจารุภา อุทัยธรรม  Download
ว23243 การพัฒนาเว็บ 1 ครูพงศกร งามประเสริฐ  Download
ส23221 กฎหมายน่ารู้ 1 นางสาวเพ็ญรัตน์ เกษมจิตต์  Download
พ23201 บาสเกตบอล 1 ครูปัณณวัทน์ กณิกนันต์พงศ์  Download
ศ23201 จิตรกรรม 3 ครูนราศักดิ์ นราศรี  Download
ศ23203 ดนตรีไทยปฏิบัติ 3 ครูวิชา เวียงจันทร์  Download
ศ23207 นาฏศิลป์พื้นเมือง 1 ครูศรวิชัย พิเศษรัมย์  Download
ศ23211 การแต่งหน้าและทำผมเพื่อการแสดง 1 ครูสุดารักษ์ พิมลนอก  Download
ง23273 เกษตรกรรม 3 ครูศิวพร สีหาแสน  Download
ง23281 อาชีพอุตสาหกรรม 1 ครูภาคภูมิ เปี่ยมพงศ์สานต์  Download
จ20205 ภาษาจีน 5 ครูจุฑามาศ คชอาจ  Download
ต20203 ภาษาเกาหลี 3 ครูฐิติพร พูลเพิ่ม  Download
ญ20203 ภาษาญี่ปุ่น 3 ครูสุริยะ มาปัญญา  Download


วันศุกร์

รหัสวิชา รายวิชา ครูผู้สอน รายชื่อนักเรียน
ท20207 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ครูณัฐพร แสนทวีสุข  Download
ค23201 คณิตศาสตร์ ครูเพ็ญจันทร์ ศรีสุภา  Download
ว23201 อิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวัน ครูกุลธิดา สุวัชระกุลธร  Download
ว23241 การสร้างงาน 3 มิติ 1 ครูจารุภา อุทัยธรรม  Download
ว23243 การพัฒนาเว็บ 1 ครูพงศกร งามประเสริฐ  Download
ส23221 กฎหมายน่ารู้ 1 นางสาวเพ็ญรัตน์ เกษมจิตต์  Download
พ23203 ฟุตบอล 1 ครูสราวุธ พรหมมาศ  Download
ศ23201 จิตรกรรม 3 ครูศรายุทธ ทะชัยวงศ์  Download
ศ23205 ดนตรีสากลปฏิบัติ 3 ครููกัมพล เกื้อนพกุล  Download
ศ23209 นาฏศิลป์และการออกแบบ 1 ครูจินดาวรรณ พันธุ์ศรีเลา  Download
ง23261 ประดิษฐ์ 1 ครูศศิรฎา แก้วแดง  Download
ง23273 เกษตรกรรม 3 ครูศิวพร สีหาแสน  Download
ง23281 อาชีพอุตสาหกรรม 1 ครูดิศกุล กีรติกิตติกัลยา  Download
อ23203 ภาษาอังกฤษ อ่าน- เขียน ครูอำภาพันธ์ ประสีระเก และ Mr. Nicholas Carlos Santiago  Download
จ20205 ภาษาจีน 5 ครูจุฑามาศ คชอาจ  Download
ต20203 ภาษาเกาหลี 3 ครูฐิติพร พูลเพิ่ม  Download