รายละเอียดแต่ละวิชา


กลุ่มวันพฤหัส

ลำดับ รหัสวิชา 1 ชื่อวิชา 1 รหัสวิชา 2 ชื่อวิชา 2 ครูผู้สอน กลุ่มเรียน สถานที่เรียน จำนวนที่เปิดรับ จำนวนที่ลงทะเบียน หมายเหตุ
1 ท20205 การพูด 1 ท20206 การพูด 2 ครูกนกวรรณ สุดเหลือ (พฤหัสบดี) : 1 427 23 25
2 ค23201 คณิตศาสตร์ ค23202 คณิตศาสตร์ ครูเพ็ญจันทร์ ศรีสุภา (พฤหัสบดี) : 1 547 23 15
3 ค23201 คณิตศาสตร์ ค23202 คณิตศาสตร์ ครูรัฐภูมิ เครือวัง (พฤหัสบดี) : 1 544 23 20
4 ว23241 การสร้างงาน 3 มิติ 1 ว23242 การสร้างงาน 3 มิติ 2 ครูจารุภา อุทัยธรรม (พฤหัสบดี) : 1 232 23 30
5 ว23243 การพัฒนาเว็บ 1 ว23244 การพัฒนาเว็บ 2 ครูพงศกร งามประเสริฐ (พฤหัสบดี) : 1 221 23 22
6 ส23221 กฎหมายน่ารู้ 1 ส23222 กฎหมายน่ารู้ 2 นางสาวเพ็ญรัตน์ เกษมจิตต์ (พฤหัสบดี) : 1 7409 23 24
7 พ23201 บาสเกตบอล 1 พ23202 บาสเกตบอล 2 ครูปัณณวัทน์ กณิกนันต์พงศ์ (พฤหัสบดี) : 1 804 23 23
8 ศ23201 จิตรกรรม 3 ศ23202 จิตรกรรม 4 ครูนราศักดิ์ นราศรี (พฤหัสบดี) : 1 522 23 21
9 ศ23203 ดนตรีไทยปฏิบัติ 3 ศ23204 ดนตรีไทยปฏิบัติ 4 ครูวิชา เวียงจันทร์ (พฤหัสบดี) : 1 527 23 23
10 ศ23207 นาฏศิลป์พื้นเมือง 1 ศ23208 นาฏศิลป์พื้นเมือง 2 ครูศรวิชัย พิเศษรัมย์ (พฤหัสบดี) : 1 524 23 11
11 ศ23211 การแต่งหน้าและทำผมเพื่อการแสดง 1 ศ23212 การแต่งหน้าและทำผมเพื่อการแสดง 2 ครูสุดารักษ์ พิมลนอก (พฤหัสบดี) : 1 526 23 24
12 ง23273 เกษตรกรรม 3 ง23274 เกษตรกรรม 4 ครูศิวพร สีหาแสน (พฤหัสบดี) : 1 607 23 25
13 ง23281 อาชีพอุตสาหกรรม 1 ง23282 อาชีพอุตสาหกรรม 2 ครูภาคภูมิ เปี่ยมพงศ์สานต์ (พฤหัสบดี) : 1 603 23 25
14 จ20205 ภาษาจีน 5 จ20206 ภาษาจีน 6 ครูจุฑามาศ คชอาจ (พฤหัสบดี) : 1 934 23 13 ต้องผ่านการเรียนภาษาจีน 4 มาก่อน
15 ต20203 ภาษาเกาหลี 3 ต20204 ภาษาเกาหลี 4 ครูฐิติพร พูลเพิ่ม (พฤหัสบดี) : 1 935 23 9
16 ญ20203 ภาษาญี่ปุ่น 3 ญ20204 ภาษาญี่ปุ่น 4 ครูสุริยะ มาปัญญา (พฤหัสบดี) : 1 936 23 23

กลุ่มวันศุกร์

ลำดับ รหัสวิชา 1 ชื่อวิชา 1 รหัสวิชา 2 ชื่อวิชา 2 ครูผู้สอน กลุ่มเรียน สถานที่เรียน จำนวนที่เปิดรับ จำนวนที่ลงทะเบียน หมายเหตุ
1 ท20207 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ท20208 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน ครูณัฐพร แสนทวีสุข (ศุกร์) : 1 424 23 20
2 ค23201 คณิตศาสตร์ ค23202 คณิตศาสตร์ ครูเพ็ญจันทร์ ศรีสุภา (ศุกร์) : 1 543 23 20
3 ว23201 อิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวัน ว23202 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ครูกุลธิดา สุวัชระกุลธร (ศุกร์) : 1 313 23 20
4 ว23241 การสร้างงาน 3 มิติ 1 ว23242 การสร้างงาน 3 มิติ 2 ครูจารุภา อุทัยธรรม (ศุกร์) : 1 232 23 22
5 ว23243 การพัฒนาเว็บ 1 ว23244 การพัฒนาเว็บ 2 ครูพงศกร งามประเสริฐ (ศุกร์) : 1 221 23 16
6 ส23221 กฎหมายน่ารู้ 1 ส23222 กฎหมายน่ารู้ 2 นางสาวเพ็ญรัตน์ เกษมจิตต์ (ศุกร์) : 1 7409 23 26
7 พ23203 ฟุตบอล 1 พ23204 ฟุตบอล 2 ครูสราวุธ พรหมมาศ (ศุกร์) : 1 806 23 33
8 ศ23201 จิตรกรรม 3 ศ23202 จิตรกรรม 4 ครูศรายุทธ ทะชัยวงศ์ (ศุกร์) : 1 523 23 21
9 ศ23205 ดนตรีสากลปฏิบัติ 3 ศ23206 ดนตรีสากลปฏิบัติ 4 ครููกัมพล เกื้อนพกุล (ศุกร์) : 1 519 23 34
10 ศ23209 นาฏศิลป์และการออกแบบ 1 ศ23210 นาฏศิลป์และการออกแบบ 2 ครูจินดาวรรณ พันธุ์ศรีเลา (ศุกร์) : 1 521 23 11
11 ง23261 ประดิษฐ์ 1 ง23262 ประดิษฐ์ 2 ครูศศิรฎา แก้วแดง (ศุกร์) : 1 605 23 23
12 ง23273 เกษตรกรรม 3 ง23274 เกษตรกรรม 4 ครูศิวพร สีหาแสน (ศุกร์) : 1 607 23 24
13 ง23281 อาชีพอุตสาหกรรม 1 ง23282 อาชีพอุตสาหกรรม 2 ครูดิศกุล กีรติกิตติกัลยา (ศุกร์) : 1 603 23 24
14 อ23203 ภาษาอังกฤษ อ่าน- เขียน อ23204 ภาษาอังกฤษ อ่าน- เขียน ครูอำภาพันธ์ ประสีระเก และ Mr. Nicholas Carlos Santiago (ศุกร์) : 1 1002 23 29
15 จ20205 ภาษาจีน 5 จ20206 ภาษาจีน 6 ครูจุฑามาศ คชอาจ (ศุกร์) : 1 934 23 4 ต้องผ่านการเรียนภาษาจีน 4 มาก่อน
16 ต20203 ภาษาเกาหลี 3 ต20204 ภาษาเกาหลี 4 ครูฐิติพร พูลเพิ่ม (ศุกร์) : 1 935 23 6