รายละเอียดแต่ละวิชา


Advance Part 1

ลำดับ วิชา รายละเอียด ครูผู้สอน สถานที่เรียน จำนวนที่เปิดรับ จำนวนที่ลงทะเบียน หมายเหตุ
1 ภาษาไทย วิเคราะห์ข้อสอบวิชาสามัญภาษาไทย ครูภาษาไทยใหม่ 423 26 26
2 ภาษาไทย วิเคราะห์ข้อสอบวิชาสามัญภาษาไทย ครูเทวา ชื่นชู 425 26 26
3 ภาษาไทย วิเคราะห์ข้อสอบวิชาสามัญภาษาไทย ครูยุพิน แบนไทย 414 26 26
4 ภาษาไทย วิเคราะห์ข้อสอบวิชาสามัญภาษาไทย ครูจารุวรรณ โนนสุข 422 26 26
5 เคมี ติวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชา เคมี ครูรุ่งทิพย์ นาวาประดิษฐ 333 26 26
6 ชีววิทยา ติวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชา ชีววิทยา ครูเอกวิน ดินโคกสูง 335 26 26
7 ฟิสิกส์ ติวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชา ฟิสิกส์ ครูไพฑูรย์ สิงห์ตา 311 26 27
8 คณิตศาสตร์ ติวเตรียมความพร้อมการทำข้อสอบ A-Level (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1) ครูอลิษา งดงาม 222 26 27
9 คณิตศาสตร์ ติวเตรียมความพร้อมการทำข้อสอบ A-Level (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1) ครูศิริพร ฉัตรอินทร์ 223 26 26
10 คณิตศาสตร์ ติวเตรียมความพร้อมการทำข้อสอบ A-Level (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1) ครูฬสพ์พร อัครเศรษฐโสธร 533 26 26
11 คณิตศาสตร์ ติวเตรียมความพร้อมการทำข้อสอบ A-Level (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2) ครูบูรณิมา ชิดเชื้อ 534 26 26
12 คณิตศาสตร์ ติวเตรียมความพร้อมการทำข้อสอบ A-Level (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2) ครูเพ็ญจันทร์ ศรีสุภา 535 26 27
13 คณิตศาสตร์ ติวเตรียมความพร้อมการทำข้อสอบ A-Level (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2) ครูรัฐภูมิ เครือวัง 536 26 26
14 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เตรียมสอบสังคม A-Level ครูศิริรักษ์ รักกุศล และครูสุธาสินี นัทธีประทุม 7405 26 27
15 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เตรียมสอบสังคม A-Level ครูธัญญาลักษณ์ สีเหลือง และครูวารีรัตน์ เหลาจันทร์แดง 7303 26 26
16 ภาษาจีน เนื้อหาด้านวัฒนธรรม และไวยากรณ์ภาษาจีน A-Level ภาษาจีน ครูพิชชาอร อารีมิตร และ ครูจันทา จำปีกลาง 933 26 26 รับเฉพาะ นร.แผนจีนเท่านั้น
17 ภาษาเกาหลี ทบทวนไวยากรณ์ภาษาเกาหลี A-Level ภาษาเกาหลี ครูเกาหลีใหม่ 935 26 0 รับเฉพาะ นร.แผนเกาหลีเท่านั้น
18 ภาษาญี่ปุ่น ทบทวนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น A-Level ภาษาญี่ปุ่น ครูกวินนา คูณเลสา 936 26 18 รับเฉพาะ นร.แผนญี่ปุ่นเท่านั้น
19 ภาษาอังกฤษ ติวเตรียมความพร้อมการทำข้อสอบ ONET, GAT และ A-Level ครูอัจฉรา ชาญสำโรง 911 26 26
20 ภาษาอังกฤษ ติวเตรียมความพร้อมการทำข้อสอบ ONET, GAT และ A-Level ครูอำภาพันธ์ ประสีระเก 914 26 26
21 ภาษาอังกฤษ ติวเตรียมความพร้อมการทำข้อสอบ ONET, GAT และ A-Level ครูบรรจบ วงค์สุพรรณ์ 912 26 27
22 ภาษาอังกฤษ ติวเตรียมความพร้อมการทำข้อสอบ ONET, GAT และ A-Level ครูสุนิษา​ บุดดีคำ 913 26 33
23 การงานอาชีพ ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร ออกแบบ สร้างสรรค์จานอาหารและจัดแสดงอาหารแบบไทยและตะวันตก ครูศศิรฎา แก้วแดง 605 26 26
24 การงานอาชีพ อาหารสร้างสรรค์ ทำอาหาร (ทำความสะอาดด้วยตนเอง) ครูอัญรินทร์ สันตติวงศ์ไชย 604 26 26
25 สุขศึกษาและพลศึกษา หมากรุกไทย ครูธวัช สร้อยโพธิ์พันธุ์ 811 26 26
26 ศิลปะ ปฏิบัติการแต่งกายในรูปแบบของการแสดงละครรำ ครูศรวิชัย พิเศษรัมย์ 526 26 16

Advance Part 2

ลำดับ วิชา รายละเอียด ครูผู้สอน สถานที่เรียน จำนวนที่เปิดรับ จำนวนที่ลงทะเบียน หมายเหตุ
1 ภาษาไทย วิเคราะห์ข้อสอบวิชาสามัญภาษาไทย ครูภาษาไทยใหม่ 423 26 27
2 ภาษาไทย วิเคราะห์ข้อสอบวิชาสามัญภาษาไทย ครูเทวา ชื่นชู 425 26 26
3 ภาษาไทย วิเคราะห์ข้อสอบวิชาสามัญภาษาไทย ครูยุพิน แบนไทย 414 26 26
4 ภาษาไทย วิเคราะห์ข้อสอบวิชาสามัญภาษาไทย ครูจารุวรรณ โนนสุข 422 26 26
5 เคมี ติวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชา เคมี ครูรุ่งทิพย์ นาวาประดิษฐ 333 26 26
6 ชีววิทยา ติวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชา ชีววิทยา ครูเอกวิน ดินโคกสูง 335 26 27
7 ฟิสิกส์ ติวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชา ฟิสิกส์ ครูไพฑูรย์ สิงห์ตา 311 26 27
8 คณิตศาสตร์ ติวเตรียมความพร้อมการทำข้อสอบ A-Level (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1) ครูอลิษา งดงาม 222 26 26
9 คณิตศาสตร์ ติวเตรียมความพร้อมการทำข้อสอบ A-Level (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1) ครูศิริพร ฉัตรอินทร์ 223 26 26
10 คณิตศาสตร์ ติวเตรียมความพร้อมการทำข้อสอบ A-Level (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1) ครูฬสพ์พร อัครเศรษฐโสธร 533 26 27
11 คณิตศาสตร์ ติวเตรียมความพร้อมการทำข้อสอบ A-Level (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2) ครูบูรณิมา ชิดเชื้อ 534 26 27
12 คณิตศาสตร์ ติวเตรียมความพร้อมการทำข้อสอบ A-Level (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2) ครูเพ็ญจันทร์ ศรีสุภา 535 26 27
13 คณิตศาสตร์ ติวเตรียมความพร้อมการทำข้อสอบ A-Level (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2) ครูรัฐภูมิ เครือวัง 536 26 27
14 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เตรียมสอบสังคม A-Level ครูศิริรักษ์ รักกุศล และครูสุธาสินี นัทธีประทุม 7405 26 26
15 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เตรียมสอบสังคม A-Level ครูธัญญาลักษณ์ สีเหลือง และครูวารีรัตน์ เหลาจันทร์แดง 7303 26 26
16 ภาษาจีน ไวยากรณ์ภาษาจีน และ ฝึกทำแบบทดสอบ A-Level ภาษาจีน ครูพิชชาอร อารีมิตร และ ครูจันทา จำปีกลาง 932,933 26 11 รับเฉพาะ นร.แผนจีนเท่านั้น
17 ภาษาเกาหลี ฝึกทำข้อสอบ A-Level ภาษาเกาหลี ครูเกาหลีใหม่ 935 26 26 รับเฉพาะ นร.แผนเกาหลีเท่านั้น
18 ภาษาญี่ปุ่น ฝึกทำข้อสอบ A-Level ภาษาญี่ปุ่น ครูกวินนา คูณเลสา 936 26 8 รับเฉพาะ นร.แผนญี่ปุ่นเท่านั้น
19 ภาษาอังกฤษ ติวเตรียมความพร้อมการทำข้อสอบ ONET, GAT และ A-Level ครูอัจฉรา ชาญสำโรง 911 26 27
20 ภาษาอังกฤษ ติวเตรียมความพร้อมการทำข้อสอบ ONET, GAT และ A-Level ครูอำภาพันธ์ ประสีระเก 914 26 27
21 ภาษาอังกฤษ ติวเตรียมความพร้อมการทำข้อสอบ ONET, GAT และ A-Level ครูบรรจบ วงค์สุพรรณ์ 912 26 27
22 ภาษาอังกฤษ ติวเตรียมความพร้อมการทำข้อสอบ ONET, GAT และ A-Level ครูสุนิษา​ บุดดีคำ 913 26 27
23 การงานอาชีพ ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร ออกแบบ สร้างสรรค์จานอาหารและจัดแสดงอาหารแบบไทยและตะวันตก ครูอัญรินทร์ สันตติวงศ์ไชย 604 26 26
24 การงานอาชีพ อาหารสร้างสรรค์ ทำอาหาร (ทำความสะอาดด้วยตนเอง) ครูศศิรฎา แก้วแดง 605 26 26
25 สุขศึกษาและพลศึกษา หมากรุกไทย ครูธวัช สร้อยโพธิ์พันธุ์ 811 26 26
26 ศิลปะ การออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย ครูศรวิชัย พิเศษรัมย์ 526 26 16