รหัสชุมนุม ชื่อชุมนุม ครูผู้สอน รายชื่อนักเรียน
201 ภาพประกอบ ณัฐจรี วังสิริสุนทร  Download
202 ROV ESports ชัชพล แสงงามปลั่ง  Download
203 เย็บผ้า ชฎานิศ ช่วยบำรุง  Download
204 love music วิชา เวียงจันทร์  Download
205 ครอสติสคริสตัล ศิริวรรณ เหมะศิวะ  Download
206 Be internet awesome กรรณภัทร เรียงเทียมขวา  Download
207 นักประดิษฐ์ เจษฎา ชาติแพงตา  Download
208 ไม้ประดับ ธีรเดช ประสิทธินาวา  Download
209 สารพัด dance สถาพร บุตรใสย์  Download
210 กีฬาและนันทนาการ บรรดาศักดิ์ กำประโคน  Download
211 ร้อง เล่น เต้น รำ สุดารักษ์ พิมลนอก  Download
212 Cover dance บรรจบ วงค์สุพรรณ์  Download
213 manga & novel lover ธัญญา เนื่องวงษา  Download
214 ท่องเที่ยวรอบโลก เบญจพร นวลแก้ว  Download
215 วัยรุ่นสร้างตัว แสงฤทัย เดชบำรุง  Download
216 karaodance ณัฏฐณิชา ธุวดาราฤทธิ์  Download
217 Netflix and chill สุชีรา ศุภพิมลวรรณ  Download
218 ชุมนุมคอสเพลย์ มณีรัตน์ สุวรรณวารี  Download
219 Made by beads อรวีณ์ อินนก  Download
220 Board game เพ็ญพักตร์ บัวหอม  Download
221 ฟุตบอล ณัฐมาศ ริมสมุทร  Download
222 โลกหมุนรอบตัวเอง สุปราณี ศรีวิชา  Download
921 วิทย์-คณิต อดิศร์ เกิดมณี  Download
922 วิทย์-คณิต วรเทพ มัธยมนันทน์  Download
923 ห้องเรียนพิเศษสมาร์ทคอม ธัญลักษณ์ เหมัง และ พงศกร งามประเสริฐ  Download
924 English Program กนกรัตน์ สมัครกิจ  Download