รหัสชุมนุม ชื่อชุมนุม ครูผู้สอน รายชื่อนักเรียน
401 Movie Relax กัลยวรรธน์ สัตย์อุดม  Download
402 กิจกรรมนันทนาการ ปติญา ศิลาแลง  Download
403 Music and Food ทัศนีย์ พรหมอารักษ์  Download
404 Lego ต่อติดใจ มณีวรรณ ล้นล้ำ  Download
405 กีฬาและนันทนาการ แสงเดือน โอทาน  Download
406 HSK - เตรียมสอบวัดความรู้ภาษาจีน จันทา จําปีกลาง  Download
407 งานอนามัย เนติมา เที่ยงตรง  Download
408 Korean Street Food ปาริชาติ เนียมรอด  Download
409 Drawing For Fun วัชรินทร์ นระทัด  Download
410 Board game ดารารัตน์ สีบัว  Download
411 Movie For Fun เพ็ญรัตน์ เกษมจิตต์  Download
412 candle secret! นวลทิพย์ นวพันธุ์  Download
413 CosCosZekai นิสา ยั่งยืน  Download
414 เกมกระดาน เล่นแล้ว เล่นอยู่ เล่นต่อ ชนากานต์ จิตอารี  Download
415 Bonjour la France นภสร รักษาสัตย์  Download
416 ตะละลึมบึมบึม ( cover dance ม.4 ชุมนุม 1 ) กรรณิการ์ เฮงสกุลวงษ์  Download
417 โยกย้าย เอ้าส่ายสะโพก ( cover dance ม.4 ชุมนุม2 ) ประยงรัต หมื่นชนะ  Download
418 Scrabble and Scramble letter ชาลิสา แก้วประดับ และ คุณากร ภูวนารถ  Download
419 คนว่างชอบดูเมะ อัญรินทร์ สันตติวงศ์ไชย  Download
420 Cover dance chic chic วิภาดา ชำนาญ  Download
421 Badminton รัตนาภรณ์ เปยะกัง  Download
422 ปาขนไก่ บูรณิมา ชิดเชื้อ  Download
423 กิจกรรมนันทนาการ ปติญา ศิลาแลง  Download
424 UNOสุดหรรษา บุญกนก พรหมเทพ  Download
425 ชูก้าชูก้ารูนเครื่องประดับของกุ๊กกิ๊ก ปุณณภา ศศิภาวรเมธ  Download
426 โอริกามิโอริกาใจ มยุรี อาจทวีกุล  Download
427 การถักเชือกจีน(中国结) เนตรภิรมย์ คงอิ่ม  Download
428 Sudoku & A-math สนุกนะจ้ะลองมาดู เสาวลักษณ์ โรมา  Download
429 digital art จารุภา อุทัยธรรม  Download
430 WHY WE MUST SLEEP กุลธิดา สุวัชระกุลธร  Download
431 นันทนาการนันทนาใจ ดารณี แสงอ่อน  Download
432 japanese restaurant ธิดารัตน์ รัตนศักดิ์ดำรง  Download
433 ร้อยกำไล อมรรัตน์ เหลาหอม  Download
941 เตรียมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ สหัตพงศ์ พิทอนวร  Download
942 ซอฟท์บอล ศราวุธ ชินสุภางค์ภิเมช  Download
943 บอร์ดเกม (สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม) พรรณภัสสร พิพัฒน์วัชรา  Download
944 ชุมนุมสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program พรชนก  นาคปทุมมา และ วัณณุวรรธน์ ทรงอักษร  Download
945 Scout Leader ว่าที่ ร.ต.ดิสกุล กีรติกิตติกัลยา  Download